ObecBezdědovice
Obec Bezdědovice
rozšířené vyhledávání

Současnost obce

Současnost obce

Obec Bezdědovice oslavila v roce 2006 již 820 let od svého vzniku.

Tato jihočeská obec spolu s osadami Dobšice a Paštiky leží v malebné krajině jižních Čech obklopené lesy s četnými remízky, alejemi, zalesněnými žulovými vrchy – chlumy a několika rybníky, které jsou vhodné pro hnízdění několika druhů kachen, labutí, potápek, bahňáků. Navíc je na toto prostředí částečně potravně vázán i čáp bílý. Specifickým prostředím, které do značné míry souvisí a navazuje na rybníky, jsou kamenité vlhké pastviny, kde hnízdí ptačí druhy, které se v jiném prostředí nevyskytují, jako jsou vodouš rudonohý, linduška luční nebo břehouš černoocasý. Během staletí prošly lesní porosty tohoto katastru změnami a určitým vývojem. K hlavnímu a již trvalému odlesnění území Bezdědovic i celého Blatenska došlo již ve středověku, kdy se výrazně změnilo i zastoupení dřevin. V dnešní době to má velmi negativní vliv na zalesněné plochy, neboť sebemenší vichřice smrkové lesy ve velké míře ničí a to z důvodu, že zdravý strom smrk má největší nápor větru pod korunou, kde je největší odpor a tím se zlomí v půli kmene. Nemocné a shnilé stromy nad zemí 1 až 2 m, se vyvrátí i s kořenem. Další velkou hrozbou pro vymírání lesů je kůrovec, který v roce 2006 napadl i obecní les.

Katastrální území obce se rozkládá na 582 hektarech, přičemž zahrnuje i osady Paštiky a Dobšice, které nemají svá vlastní katastrální území. Celkově lze potvrdit, že krajinný rámec Bezdědovic s místními částmi na celé ploše katastru obsahuje vyvážené krajinné prostředí. Demografická struktura V roce 1988 žilo v Bezdědovicích 274 občanů (z toho 136 mužů a 138 žen). V Paštikách v tomto roce žilo 20 obyvatel a v Dobšicích 32. V roce 1993 Bezdědovice čítají 273. Během let 1979–1989 se v Bezdědovicích narodilo 42 dětí (25 chlapců a 17 děvčat), zemřelo 32 mužů (průměrný věk 67 let) a 26 žen (průměrný věk 74 let). V letech 1990–2005 se narodilo 45 dětí, 58 občanů zemřelo a uskutečnilo se 40 svateb. Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 je 72 občanů Bezdědovic věřících (56 církev Římskokatolická, 5 církev Českobratrská husitská). 296 občanů tehdy uvedlo národnost českou, 3 moravskou a 1 slovenskou. Mezi obyvatelstvem starších 15 let má základní vzdělání 75 občanů (včetně neukončeného), vyučených a s ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity zde žije 113 občanů, úplného středního vzdělání s maturitou dosáhlo 56 občanů, vyššího odborného a nástavbového vzdělání 9 a vysokoškolského 10 občanů obce Bezdědovice. K 31. 12. 2008 má obec Bezdědovice 322 trvale bydlících obyvatel. Z toho 40 obyvatel v Dobšicích a 19 obyvatel v Paštikách. Z hlediska dlouhodobého demografického vývoje je patrný klesající trend počtu trvale žijících obyvatel. Je to důsledek minulých urbanizačních procesů, všeobecné tendence vylidňování venkova a v neposlední řadě předchozí státní politiky podporováním rozvoje měst a tzv. střediskových obcí. Vybavení obce Rozsah občanského vybavení v zásadě odpovídá možnostem řešeného území a jeho poloze v blízkosti města Blatná (3 km). Významnější vývoj v obci probíhá pomalu z důvodu postupného budování infrastruktury, která v obci scházela. Vzhledem k charakteru venkovské zástavby převažující v 98% rodinnými domy, signalizuje i vlastnickou strukturu s převažujícím vlastnictvím soukromých osob. Velké množství rodinných domů slouží k rekreaci a jsou trvale neobydlené. Z celkového počtu 160 čísel popisných slouží k rekreaci 55 domů. Z těchto uvedených domů jsou pouze dva bytové domy z 15 byty. Obec bohužel nemá vlastní pozemky na rozvoj bytové výstavby a od roku 1990, kdy se osamostatnila, až dodnes se nepodařilo od majitelů pozemků jak orné půdy tak i ostatní plochy, odkoupit vhodné pozemky na výstavbu rodinných domů, a tím zvýšit počet trvale bydlících občanů. V územním plánu obce je počítáno s výstavbou 17 rodinných domků. Vzhledem k výhodnému umístění obce od města Blatná a železničnímu spojení je velký zájem blatenských občanů o nákup vhodných pozemků na výstavbu rodinných domů . Jedním z prvních úkolů nového zastupitelstva v roce 1990 byla záležitost místního hostince, který byl minulým režimem vyvlastněn. Na jeho rozšíření o přísálí a sál se 120 místy se během 80. let podílelo mnoho občanů Bezdědovic. O jedenáct let později v r. 2001 obec zakoupila hostinec do svého vlastnictví a to od Komerční banky, která tento objekt dávala z nepodařeného podnikání a velké zadluženosti do dražby. Celková finanční částka za nákup a rekonstrukci činila 1.900.000,00 Kč. V současné době hostinec provozuje místní občan. Bezdědovický hasičský sbor byl založen v roce 1936 jako nejsilnější spolek v obci. Dodnes se podílí na kulturním a sportovním životě, pravidelně pořádá plesy a to hasičský, pouťový a posvícenecký s dechovou kapelou. Čtyřikrát v roce je pořádán na sálu turnaj ve stolním tenise. Vyhlášený je také maškarní ples pro děti, který pořádají ženy činné v Českém červeném kříži. Oblíbené jsou také setkání místních důchodců při milém posezení s harmonikou, dále paní knihovnice pořádá různé besedy jak se sportovci, historiky, tak zástupci různých firem např. třídění odpadu, zdravá výživa apod. Byt v objektu je pronajímán. Další velká finančně náročná akce byla zahájena v roce 1998 a to plynofikace obce Bezdědovice, a dokončena v září 1999. Plyn byl přiveden k osmdesáti šesti domům, z toho 26 domácností, které o přípojku žádaly, si plyn do domu dodnes nezavedla. Z tohoto důvodu byl obci krácen státní příspěvek o 80.000,00 Kč. Obec na tuto akci získala bezúročnou půjčku ve výši 988. 000,00 Kč od Státního fondu životního prostředí, který poskytl dar ve stejné výši. 1 milion Kč obdržela obec od tehdejšího Okresního úřadu Strakonice, vlastní podíl obce činil 1. 899 000,00 Kč. Půjčka byla zaplacena v roce 2001 a městu Blatná byl vrácen dům, kterým vypomohla obci při ručení půjčky. Obec v té době ještě neměla dořešený převod pozemků pod budovou obecního úřadu včetně hasičské zbrojnice. V roce 1991 a 1992 byly opraveny nejhorší části místní komunikace asfaltovým postřikem v celkové částce 300 000,00 Kč. Celkem obec spravuje 7 688 bm místních komunikací s povrchem asfaltového postřiku, které byly obci v roce 1992 předány přes její výslovný nesouhlas od Správy a údržby silnic Strakonice. Povrch těchto komunikací byl ve velmi špatném stavu, samé výtluky nebo vydrolený asfalt. Od roku 1992 do současnosti je opravena pouze 1/3 místních komunikací z důvodu velké finanční náročnosti na vyrovnání povrchu komunikace, asfalt, beton ABS Ft 8 cm. Dalším majetkem obce je jednopatrová budova obecního úřadu, ve které je umístěna kancelář obecního úřadu, místní lidová knihovna, hasičská zbrojnice, budova obecního hostince včetně sálu a dvou bytů, sportovní hřiště na míčové hry, fotbal, dětský koutek, obecní cesty prašné, jedna pevná lávka pro pěší přes Závišínský potok, dvě kapličky a dvě přizemní budovy hasičské zbrojnice v osadách z roku 1932. V roce 2000 vzhledem ke špatnému stavu stávající kanalizace byla zahájena oprava a zároveň i její prodloužení, s napojením 8 domů. Tato akce byla dokončena až v roce 2003 ve finanční výši 800 000,00 Kč. Ovšem vybudování pevné čistírny odpadních vod zůstává pro obec nadále neúnosné. Předpokládaný rozpočet na tuto stavbu je v současné době odhadován nejméně na 10 milionu korun. Bez přidělené dotace ve výši 80% až 90%, není možné akci realizovat . V roce 2002 obec výrazně poznamenala srpnová povodeň. V důsledku protržení hráze Velkého Bělčického rybníka v nočních hodinách z 12. na 13. srpna postihla i Bezdědovice, kde napáchala značné škody. Bylo vážně poškozeno patnáct rodinných domků, úpravna vody v majetku města Blatná, osmnáct zahrad včetně stodol, garáží a ostatních hospodářských objektů. Škody na obecním majetku byly vyčísleny na dva miliony korun. Jednalo se o místní obecní komunikace – stržená, uplavaná, vymletá kolem mostku a v úseku od mostku do obce směrem k Obecnímu úřadu, oprava povrchu komunikace K jamám – vyrovnání povrchu komunikace, asfalt, beton ABS ft 5 cm o celkové výměře 1700 m2, vyplavená kanalizace 40 m současně s komunikací, oprava mostku přes Závišínský potok (silnice na mostku) – zbořené opěrné zdi + oprava povrchu mostku, na státním majetku jeden a soukromém deset milionů korun. Místní sbor dobrovolných hasičů organizoval evakuaci občanů a do konce srpna prováděl likvidační práce. Na odstraňování povodňových škod se podílela celá řada organizací jako Člověk v tísni, Charita Strakonice, příslušníci české armády, sbor Hlas z Holešova a mnoho dalších jednotlivců z celé České republiky. Od 29. 8. 2002 do 29. 11. 2002 byla realizována veřejná sbírka na pomoc obci a vynesla celkem 1.242.415,00 Kč . Ačkoliv nelze všechny vyjmenovat, všem patří velký dík! Peníze z veřejné sbírky byly ihned rozděleny mezi postižené obyvatele na opravy domků. Všem dárcům touto cestou děkuji za rychlou a včasnou pomoc. Díky dotacím v roce 2002 a 2003 z Programu obnovy venkova, Krajského úřadu – Jihočeského kraje a z Fondu solidarity Evropské unie v celkové výši 1.451.926,00 Kč byla obec do roka znovu životaschopná, neboť touto částkou byla uhrazena oprava veškerého obecního majetku (hlavně místních komunikací). Dále v roce 2002 došlo k obnovení činnosti Místní lidové knihovny, která v roce 2004 začala poskytovat Internetové služby pro občany zdarma díky účelové dotaci z POV, Krajského úřadu – Jihočeského kraje. V květnu roku 2004 byla ukončena činnost obchodu se smíšeným zbožím, který byl v soukromém vlastnictví fyzické osoby. Obslužnost v dodávkách základního sortimentu je od této doby zajišťována pojízdnou prodejnou jedenkrát v týdnu. Výše uvedený obchod majitel předělal na hostinec. V tomto roce byla obec úspěšná při získání dotace na dobudování vodovodního řadu, kterého je vlastníkem. Na realizaci tohoto projektu bylo obdrženo celkem 4.010.000,00 Kč od Ministerstva zemědělství, podíl obce činil 1.466.000,00 Kč . Bylo vybudováno 87 vodovodních přípojek, na které je dodnes čerpán úvěr ve výši 1.200.000,00 Kč. Z Programu obnovy venkova získala obec 100. 000,00 Kč s podílem obce 68 000,00 Kč na vybudování sportovního hřiště na pozemku obce. S dotační podporou Jihočeského kraje 200.000,00 Kč a s podílem obce 99 000,00 Kč byl zakoupen nový hasičský vůz, který je ve vlastnictví obce, neboť předchozí hasičské auto bylo utopeno díky záchranným pracím při srpnové povodni v roce 2002. Investiční náklady činily v tomto roce částku 5.995.000,00 Kč. V roce 2005 z POV, Krajského úřadu – Jihočeského kraje získala obec dotaci na „II. etapu vybudování sportovního hřiště“ ve výši 120.000,00 Kč s podílem obce ve výši 211.769,00 Kč. Obec zároveň získala prostředky z MMR ve výši 210.000,00 Kč v rámci projektu Svazku obcí Blatenska „Aby se nám lépe žilo“. Podíl obce činil v této věci 180.000,00 Kč. Opravy a úpravy místních komunikací byly provedeny nákladem 148.988,00 Kč. Investiční náklady činily v tomto roce 937.098,00 Kč. V roce 2006 získala obec dotaci z POV, Krajského úřadu – Jihočeský kraj na akci „Oprava obecního úřadu“ ve výši 140.000,00 Kč s podílem obce 121.000,00 Kč. Dále se provádělo dobudování sportovního hřiště jehož součástí je dětský koutek a finanční částka činila 184.0000,00 Kč. Investiční náklady v tomto roce činily 445.000,00 Kč. V roce 2007 získala obec dotace z Programu obnovy venkova z Krajského úřadu na akci „ Oprava místní komunikace p.č. 839 „u mostku směr na hlavní silnici do Bělčic v částce 120. 000 Kč; vlastní podíl obce činil 187.342,00 Kč; Celkem 207.342,00 Kč. Dotace přes SOB, titul 7 – na vypracování části projektové dokumentace na ČOV ve výši Kč 111.000,00 Kč; vlastní podíl činil 49.000,00 Kč; Celkem 160. 000,00 Kč. Dotace z Grantového programu na podporu SDH obcí, která činila 110.000,00 Kč a vlastní podíl 95.300,00 Kč na nákup stříkačky PS 12 Standard, včetně příslušenství a to: sacího koše sníženého, savice profi Clar a savice profi garden. Celkem 205. 300,00 Kč. V roce 2008 získala obec dotace z Programu obnovy venkova z Krajského úřadu na akci opravu místní komunikace Paštiky ve výši 136. 858,00 Kč a opravena místní komunikace p.č.810 směrem od Dobšic na Drahenický Málkov v celkové výši 298. 876,00 Kč včetně DPH. Z finančních důvodu si nemohla obec dovolit asfaltový povrch a oprava byla provedena asfaltovým betonem ACO 8. Výměna celkem 15 ks svítidel veřejného osvětlení v obcích Bezdědovice, Paštiky a Dobšice ve výši 59. 885,00 Kč. Výše poskytnuté dotace celkem: 120.000,00 Kč tj. 60 % (požadavek obce byl 200.000,00Kč), vlastní podíl žadatele činil 375. 619,00 Kč, tj. 140 %. Neinvestiční náklady celkem: 495.619,00 Kč. Dotace přes SOB, titul 7 – na vypracování projektu dotace na místní komunikaci p.č. 839, 838/1 ve výši Kč 21.420,00 Kč; dotace 14.994,00 Kč a vlastní podíl činil 6.426,00 Kč,aktualizace díla Pasport místních komunikací obce Bezdědovice ve výši Kč 6.000,00, dotace Kč 4.500,00 a vlastní podíl činil 1.500,00 Kč. Celkem 27.420,00 Kč, dotace celkem 19.494,00 Kč a vlastní podíl 7.926,00 Kč Dotace z Grantového programu na podporu SDH obcí činila 1.025,00 Kč na pojištění. Celkem získané dotace v roce 2008: 169.519,00 Kč, vlastní podíl obce v roce 2008: 383.545,00 Kč.Celkem investice činily 553.064,00 Kč . Plánované a realizované stavební akce v roce 2009 • Dostavba informačního a varovného systému v osadách Paštiky a Dobšice v hodnotě 95 239 ,00 Kč včetně DPH firmou VATEC Blatná . • Vypracování návrhu obecního znaku a vlajky a dokumentace potřebné k podána žádost v měsíci červnu 2009 o jejich udělení obci Bezdědovice předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v hodnotě 25 000,00 Kč. Předání dekretu obci se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně dne 14. 1. 2010 za účasti starostky a hlavní účetní p. Vestfálové. • Prořezání a vyčistění obecních pozemků kolem potoka a stoky , tak i kolem místních komunikací obce , nátěr autobusové a vlakové zastávky včetně úpravy podlahy u ČD zastávky. • Provedení revize sportovního areálu v Bezdědovicích včetně doplnění 2 herních prvků v dětském koutku a dopadových ploch v celkové hodnotě 66 700,00 Kč, oprava oplocení fotbalového hřiště. • Vypracování Zadání Změny č. 1 územního plánu obce Bezdědovice . • Vybudování vodovodního a plynovodního řadu v délce 203 bm, v lokalitě K bezdědovickému lomu, budoucí výstavby RD v hodnotě 311 878,00 Kč včetně DPH z této částky dotace činila 130 000,00 Kč. • Pořízení nového územního plánu obce Bezdědovice. Na základě výběrového řízení se projektantem stal Ing. arch. Zdeněk Gottfried, kancelář ČB: Novohradská 1, 370 01 České Budějovice v hodnotě 166.600,00 Kč včetně DPH. Bude zažádáno o dotaci z evropských fondů . • Prodloužení obecní kanalizace v místní komunikaci směrem na Dubiny v hodnotě 355 200,00 Kč včetně DPH. • Zřízení nového počítačového pracoviště CzechPoint z dotace evropských fondů včetně zakoupení programu Microsoft Office Small Business 2007 v hodnotě 83 000,00 Kč včetně DPH, z této částky dotace činí 78 000,00 Kč. • Zakoupení 4 kusů uzamykatelných vitrín na úřední desky obce: Bezdědovice 1 kus, Paštiky 2 kusy( jeden menší na hřbitov Paštiky,) Dobšice – 1 kus v celkové hodnotě 77 455,00 Kč. • Zakoupení 3 kusu dřevěných laviček se stolem a stříškou v hodnotě 36 000 Kč. Dotace od Svazu měst a obci Strakonicka činí 70 % = 25 200 Kč. Vlastní podíl obce činí 10 800 Kč ( 30%). • Svazek obcí Blatenska získal v roce 2009 z grantu Jihočeského kraje dotaci na projekt akce Propagace turistických cílů Blatenska III – výstupem jsou pohlednice pro každou členskou obec . Za naší obec celkem 2 100 Kč, z toho podíl obce 630 Kč (30%) , dotace činila 1 470 Kč (70%). • Svazek obcí Blatenska získal v roce 2009 z grantu Jihočeského kraje dotaci na projekt „Grafický informační systém . Dílčí částka dotace pro naší obec činí 12 400 Kč (70%),vlastní podíl činí 3 720 Kč (30%). Celkem investice obce za rok 2009 činily 1.080.792,00 Kč. Z toho získané dotace v roce 2009: 228.094,00 Kč Vlastní podíl obce: 852.698,00 Kč Běžný provoz obce: • Na údržbu veškerých místních komunikací byla vynaložena finanční částka za rok 2009 ve výši Kč 22.655,00Kč (zimní údržba) . V měsíci listopadu 2009 byla provedena výsprava živičného povrchu místních komunikací v celkové výši 51.170,00 Kč. Celkem 73.825,00Kč. • Na odpadové hospodářství byla vynaložena celková finanční částka za rok 2009 211.485,00 Kč , za místní poplatek byla vybrána částka 101.303,00 Kč a za třídění od firmy EKO-KOM jsme obdrželi finanční částku 39.383,00Kč. Dvakrát do roka je uskutečněn mobilní svoz nebezpečného a smíšeného odpadu. Doplatek z rozpočtu obce činí 70 799,00 Kč. Vzhledem k celkem úspěšnému třídění odpadů v naší obci, zastupitelstvo obce odsouhlasilo již 7 rokem stejnou výši místního poplatku na rok 2010 a to : 250,00 Kč / na osobu trvale bydlící a 400,00 Kč / rekreační objekt. • Celková finanční částka hrazená základním školám v Blatné za 15 žáků činí 129.055,00 Kč; za 6 dětí navštěvující mateřské školy v Blatné 44.964,00 Kč. Údržba sportovního areálu Bezdědovicích Osobní náklady , revize 12.287,00 Kč Materiál – herní prvky, dopadová plocha 82.289,00 Kč Voda 68,00 Kč Celkem 94.644,00 Kč Dary a příspěvky  Svaz tělesně postižených 1.000,00 Kč  Sdružení cyklistické všestrannosti 800,00 Kč  Pojízdná prodejna 6.000,00 Kč JSDH Blatná k 130. výročí 1.500,00 Kč  Obec Životice u Nového Jičína, ničivá povodeň – dar 50.000,00 Kč Celkem 59.300,00 Kč. K 31.12.2009 bylo 325 trvale hlášených občanů z toho 43 v Dobšicích, 21 v Paštikách a 261 v Bezdědovicích. Plánované a realizované stavební akce v roce 2010 Příjmy: 2. 730 900 Kč; Výdaje: 2. 730 900 Kč. Schválený rozpočet na rok 2010 jako vyrovnaný. Do roku 2010 naspořená finanční částka ve výši 1. 269 508 Kč. Stavební akce k 31.12. 2010: • Zatrubnění vodoteče, odbahnění, oprava hrází, stavba bezpečnostních přelivů dvou vodních nádrží, terénní úpravy pozemků parcelních čísel 121/1 , 121/2, 147 v Bezdědovicích – 280 704,00 Kč • Prodloužení kanalizačního řadu na pozemcích p.č. 646/20, 710/2, 828/1, 828/3, 830 v Bezdědovicích – 77 902,00 Kč • Ošetření stromů /4 ks lip/ - 21 900,00 (Paštiky – hřbitov) , 6 100,00 (Dobšice); Celkem 28 000,00 Kč • Vypracování zadání územního plánu – 39 600,00 Kč • Zvýšení jedné strany oplocení na sportovním hřišti – 52 422,00 Kč • Oprava hasičské zbrojnice v Dobšicích – 9 000,00 Kč ( 3 050 Kč+ 6000 Kč materiál) • V měsíci listopadu 2010 byla provedena oprava výtluků a oprava rozlámaných krajnic vozidly těžšími než 3,5 t místních komunikací v k.ú. Bezdědovice v celkové částce 301 759,00 Kč. • Výroba obecního erbu 3 990,00 Kč + obecní vlajky 14 430,00 Kč , výroba hasičské vlajky ve výši 29 995,00 Kč. • Výroba 2 ks uvítacích cedulí se znakem obce ve výši 20 242,00 Kč a obecní znak na úřad 9 752,00 Kč. • Provedení revize sportovního areálu v Bezdědovicích v celkové částce 2 700,00 Kč • Náklady na zakoupení 10 kusů lavic a stolů pro venkovní kulturní i sportovní akce činily 16 300,00 Kč. • Oprava kapliček v Bezdědovicích a Dobšicích“ v celkové hodnotě 283 516,00 Kč. Investiční i neinvestiční akce za rok 2010 činily 1. 257 789,00 Kč z toho dotace 370 993,00 Kč a vlastní prostředky 886 796,00 Kč. SDHO Schválené finanční požadavky hasičů v roce 2010 činily 80 000,00 Kč. Výdaje za rok 2010 celkem byly 133 374,00 Kč. Běžný provoz obce Údržba sportovního areálu Osobní náklady – dohody (úklid, sekání) 8 075,00 Kč Revize 2 700,00 Kč Voda 3 000,00 Kč Zvýšení oplocení na dolní straně 52 422,00 Kč Celkem 66 197,00 Kč • V měsíci listopadu 2010 byla provedena oprava výtluků a oprava rozlámaných krajnic vozidly těžšími než 3,5 t obecních komunikací v celkové částce 301 759,00 Kč. Na zimní údržbu veškerých obecních komunikací byla vynaložena finanční částka 131 778,00 Kč . Celkem 433 537,00 Kč. • Na odpadové hospodářství byla vynaložena celková finanční částka 216 000,00 Kč, za místní poplatek byla vybrána částka 104 278 Kč + prodej popelnic 3 100,00 Kč a za třídění od firmy EKO-KOM jsme obdrželi finanční částku 58 785, 00Kč. Doplatek z rozpočtu obce činí 111 722,00 Kč. Vzhledem k celkem úspěšnému třídění odpadů v naší obci, zastupitelstvo obce odsouhlasilo již 7 rokem stejnou výši místního poplatku na rok 2011 a to: 250,00 Kč / na osobu trvale bydlící a 400,00 Kč / rekreační objekt. • Celková finanční částka hrazená základním školám v Blatné za 18 žáků činí 137 635,00 Kč; a za 4 dětí navštěvující mateřské školy v Blatné 43 482,00 Kč. V roce 2010 jsme poskytli tyto finanční příspěvky a dary:  Svaz tělesně postižených = 1 000 Kč  Sdružení cyklistické všestrannosti = 800 Kč  Pojízdná prodejna = 10 000 Kč  Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice = 1 600,00 Kč žádost o příspěvek na podporu mladých hasičů okresu Strakonicka.  Charita Strakonice = 5 000 Kč Celkem 18 400 Kč. Schválený rozpočet na rok 2011 Příjmy: 2. 700 000 Kč; Výdaje: 2. 700 000 Kč. Schválený rozpočet na rok 2011 jako vyrovnaný. Do roku 2011 převedena naspořená finanční částka ve výši 1. 269 508 Kč. Schválené finanční požadavky JSDHO Bezdědovice na rok 2011 1) pohonné hmoty – 10 000,00 Kč 2) střešní nosič na auto se schůdky a odbornou montáží – 25 000,00 Kč 3) Al žebřík – 8 000,00 Kč 4) 3 ks sváteční uniformy včetně nášivek – 20 000,00 Kč 5) 1 ks pracovní uniforma – 2 000,00 Kč 6) příspěvek na oslavy výročí 75 let SDH ,soutěž a věnec k pomníku padlých – 15 000,00 Kč Celkem 80 000,00 Kč. Zamýšlené úkoly na rok 2011: • Podat žádost do Programu rozvoje venkova na jaře roku 2011, kdy budou vyhlášeny výzvy na akci „Kompletní rekonstrukce místní komunikace p.č. 839/1 , 838/1 Bezdědovice“ – akce za 1. 998. 510,00 Kč , z toho požadovaná dotace 1.511.478,00 Kč (90 %) , vlastní podíl 487.032,00 Kč. Bohužel na podzim roku 2010 nebyly vyhlášeny žádné výzvy, neboť sestavení naší vlády po volbách v červnu trvalo velmi dlouho, a tato skutečnost má velký vliv na čerpání dotací z Evropských fondů. • Byla podána žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova – Krajský úřad České Budějovice na obnovu obecního majetku: Obecní úřad–obnova vnitřních i vnějších omítek včetně malby, výměna 5 kusů oken + 1 ks dveří, výměna hasičských vrat za vrata pojízdná, obnova 1 ks herního prvku do dětského koutku. Celková výše neinvestiční akce činí 405 300 Kč. Z toho 200 tisíc Kč dotace a 205 300 Kč vlastní podíl. • Akce „Dokončení terénních úprav“ před sálem hostince včetně nových lavic v celkové výši 90 000 Kč. • Opravy výtluků a rekonstrukce místních komunikací v katastrálním území obce. • Veřejná projednávání nového územního plánu • Oprava vnitřních zdí hasičské zbrojnice v Dobšicích – cca10 000,00 Kč • Úprava terénu na hřišti v Jamách a jeho okolí – cca15 000,00 Kč Dlouhodobější záměr je zpracování projektu a vybudování ČOV v Bezdědovicích včetně splaškové a dešťové kanalizace. Tato akce je finančně velmi náročná, náklady činí 16 milionů korun , a bez dotace ve výši 90 % akci neuskutečníme. K 31. 12. 2010 je 332 trvale hlášených občanů, z toho 42 v Dobšicích, 20 v Paštikách a 270 v Bezdědovicích. Ekonomicky aktivních obyvatel 150, z toho uchazečů o zaměstnání 20 míra nezaměstnanosti v obci 13,3 %. Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřebné hodně úsilí, práce, jednání, projektů, ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance. Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispěli k rozvoji naší obce, obohacení jejího kulturního i duchovního života, protože budoucnost obce je v rukách jejich občanů. Vlastní program základního rozvoje obce Bezdědovice na období let 2009–2015 Vlastní program základního rozvoje obce Bezdědovice na období 2009–2015 byl schválený v zastupitelstvu obce Bezdědovice dne 6. 11. 2008 v souladu s Rozpočtovým výhledem obce Bezdědovice na období 2009–2015. 1. Zadání projektové dokumentace na vybudování ČOV včetně splaškové a dešťové kanalizace předpokládaný termín realizace: 2009 přibližné náklady akce: 1 mil. Kč předpokládané zdroje financování: POV JK, 2. Vybudování ČOV včetně splaškové a dešťové kanalizace předpokládaný termín realizace: 2010–2013 přibližné náklady akce: 12 mil. Kč předpokládané zdroje financování: PRV, MŽP 3. Vytvoření podmínek pro vznik nových stavebních parcel v lokalitách dle schváleného územního plánu – zvýší se počet trvale bydlících obyvatel Lokalita „K bezdědovickému lomu„ předpokládaný termín realizace: 2009–2015 přibližné náklady akce:15 mil.Kč předpokládané zdroje financování: PRV 4. Vybudování ekologického vytápění kulturního zařízení zajištění zlepšení životního prostředí předpokládaný termín realizace: r. 2010–2015 přibližné náklady akce: 5 mil.Kč předpokládané zdroje z programů: SFŽP, PRV 5. Vybudování i opravy stávajících komunikací vzhledem ke skutečnosti, že obcí neprojíždí žádný veřejný dopravní prostředek, je pro občany obce nutností využívat denně místních komunikací, které byly v budoucnu velmi zanedbané . předpokládaný termín realizace: r. 2009–2015 přibližné náklady akce: 6 mil. Kč předpokládané zdroje z programů: POV JK, PRV Veškeré veřejné služby, zejména v oblasti mateřského a základního školství, zdravotnických a sociálních služeb, komerční služby v podobě základní obchodní sítě, opravny a drobné provozovny řemeslných služeb, zejména hygienické osobní služby, restaurační a ubytovací kapacity, peněžní služby, zařízení zabezpečující oblast kultury, mimoškolního vzdělávání jsou soustředěny ve městě Blatná. Podnikatelská činnost v obci Bezdědovice Podle údajů Českého statistického úřadu působilo v roce 2004 v obci Bezdědovice sedmašedesát podnikatelských subjektů – devět subjektů zaujímalo zemědělství, lesnictví, rybolov, sedmnáct tvořil průmysl, osm patřilo stavebnictví, pro obchod, prodej a opravy motorových vozidel, spotřebního zboží a pohostinství bylo zaznamenáno devatenáct subjektů, deset patřilo ostatním obchodním službám, zatímco veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění, ostatní veřejné, sociální a osobní služby fungovaly ve dvou subjektech, obchodní společnosti tvořily čtyři subjekty, v obci působilo devětačtyřicet podnikatelů – fyzických osob, čtyři samostatně hospodařící rolníci, pět patřilo svobodným živnostem a tři tvořily, ostatní právní formy. Město Blatná zabezpečuje pro obec Bezdědovice výkon přenesené působnosti státní správy. Jde o oblast živnostenského úřadu, matriky, stavebního úřadu, sociální oblasti, odboru dopravy, řešení přestupků. Největší nabídku pracovních míst vytváří Blatná, jako největší sídlo mikroregionu je zároveň i dojížďkovým centrem s nabídkou pracovních příležitostí pro své okolí. Zaměstnanost v naší obci je na 94 %. Převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje v těchto firmách: DURA Automotive CZ, Tesla Blatná a.s., Leithaif Blatná s.r.o., Wishay , kde pracují jako zaměstnanci, nebo na živnostenské oprávnění.

Datum vložení: 16. 5. 2011 14:12
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2021 14:42

Aktuálně

Odkazy

Zelená obecAplikace páleníEkonom


Svozy TDO

Svoz PDO

 

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

V červnu dlouhý den, krátká nit.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 13 °C
slabý déšť, jihovýchodní větřík
vítrJV, 2.71m/s
tlak1017hPa
vlhkost53%
srážky0.6mm

Svátek a Výročí

Svátek má Milan

Zítra má svátek Leoš

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den rovnosti žen a mužů

Munipolis

MUNIPOLIS

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.